12, మే 2019, ఆదివారం

మాతృదినోత్సవం

 మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా మిత్రురాలు ఉమాదేవి జంధ్యాల గారు నా చిత్రానికి అల్లిన కంద పద్యాలు.

అమ్మలకు కందాలలోవందనాలు
————————
అమ్మనుమించినయాప్తుల
నిమ్మహి గానంగవశమె యెవ్వరికైనన్
అమ్మిచ్చినయీజన్మను
వమ్మునుగానీకమనముఁబయనింపవలెన్ !

అమ్మా యెటుబోయితివో
అమ్మా యనిబాధతోటియరిచిన రావే
కమ్మగ ముద్దలుబెట్టిన
యమ్మామరియొక్కసారియగపడరాదా !
అమ్మకు ప్రాణము నైతిని
అమ్మై ప్రాణంబునిచ్చియాలించితిగా
నమ్మలకునేనుమ్రొక్కెద
నమ్మేయిలదైవమనుచునర్మిలితోడన్!
అమ్మా నీయొడి బడిగా
నమ్మా నేర్చితినినేను నడకను ,నడతన్
అమ్మా చెట్టంతయితిని.
యమ్మకునీడివ్వదలపనమ్మేలేదే !
అమ్మనుజూచినపగిదిని
యిమ్ముగనద్దంబుముందు నిలబడతోచున్
నెమ్మది గుణమును పొందక
నమ్మకు ప్రతిరూపమనుచుననుకొనగలనా ?
ఉమాదేవి జంధ్యాల
( చిత్రం - శ్రీపొన్నాడ మూర్తిగారు )

టంగుటూరి సూర్యకుమారి - మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ

టంగుటూరి సూర్యకుమారి - నా pencil చిత్రం టంగుటూరి సూర్యకుమారి  గారి పేరు వినని తెలుగు వాడు ఉండడు. ‘ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ ‘ పాట...