సంగీత దర్శకుడు "ఎస్. ఎన్. త్రిపాఠి" - Composer S. N. Tripathi

  అద్భుత సంగీత దర్శకుడు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఎస్. ఎన్. త్రిపాఠి (1933-1988) (pencil sketch) బ్రిటిష్ పరిపాలన అనంతంరం మొట్టమొదటి సారిగా "...