28, జనవరి 2023, శనివారం

ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన


 

ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను
చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !!
వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు
అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు
తలచి ఇందరు నీ తరితీపుల జిక్కి
తలచ రెందును బర తత్వమైన హరిని
ఆశపడితే నింతులు అన్నిటాను బిగుతురు
వాసితో నుంటేనే తామే వతుతు రొద్దికి
పోసరించి ఇందరు నీ పొందుల భ్రమలబడి
పాసిఉన్నారదే తమ పతియైన హరిని
గట్టిగా రాతిరెల్లాను కలయై యుండు జగము
పట్టపగలైతే తమ పాల నుండును
బట్టబయలు పందిలి పెట్టేరు గాని చే
పట్టరు శ్రీవేంకటాద్రి పైనున్న హరిని

భావం : సౌజన్యం 'సాహిత్యశిరోమణి' సముద్రాల లక్ష్మణయ్య

ఆ పరమాత్ముడే భక్తితో ప్రార్ధించినచో జీవులు కోరిన కోరిక లెల్ల నెరవేర్చును. అందుబాటులో అనగా తమ హృదయగుహయందే ఉన్నను ఆ శ్రీహరిని మూఢులు చింతింపరు.
అందుకని ఆశపడి ఆర్జింపబూనినచో సంపదలు చేతికి జిక్కక అనేకశ్రమలకు గురిచేయును. వాటిపై విసిగి నాకీ సిరు లక్కరలేదు” అని భగవంతునే భావించుచు ఊరకున్నచో తమకు తామే అవి చెంతకువచ్చి చేరును. లోకులెల్లరు ఈ రహస్యము తెలియక సంపదల వ్యామోహములోబడి పరతత్వమైన హరిని భావింపకున్నారు.
పురుషులు ఆశపడి తామే పైకొనబూనిచనచో కామినులు అన్నివిధముల బిగువు చూపుదురు. గౌరవము వీడక బెట్టుగా ఊరకున్నచో వారే తమపొంతకు వత్తురు. కాని జనులెల్లరు కాంతలపై భ్రాంతిగొని కామోన్మతుతులై వారికై ఆరాటపడి తమ పతియైన శ్రీహరిని వీడియున్నారు.

రాత్రి గాఢనిద్రలో ఉన్నప్పుడు జగమంతయు కలవలె ఉనికి లేనిదగుచున్నది. మరల తెల్లవారగనే జీవులపాలిటి కది అన్ని రూపులలోనూ ప్రత్యక్షమగుచున్నది. ఇంతగా అశాశ్వతమైన ఈ ప్రపంచములో జీవులు బట్టబయలు పందిలి పెట్టినట్టుగా ఏమో సాధింపగోరి వ్యర్ధప్రయత్నములు చేయుచున్నారేగాని శాశ్వతుడై శ్రీవేంకటాద్రిపై నున్న శ్రీహరిని మాత్రము చేపట్టరు.

చిత్రం : పొన్నాడ మూర్తి

26, జనవరి 2023, గురువారం

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం - వసంత పంచమి సరస్వతీ దేవికి పద్య సుమార్చన 

నా చిత్రానికి డా. ఉమాదేవి ప్రసాదరావు గారు సమర్పించిన పద్య సుమార్చన.

వసంత పంచమి సరస్వతీ దేవికి పద్య సుమార్చన !

🙏
☘️☘️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️
1)ఉ//
శారద గొల్వగాధిషణ జ్ఞానము
నొందును నిష్కళంకమై
చారుసుహాసినిన్ దలచ చారిమ యేర్పడు నాత్మలోపలన్
పారము లేనినీ దయన పామరు
డైనను కాళిదాసగున్
కోరుదు నాదు వాక్కునను గూర్చొన బ్రాహ్మిణి సత్కళానిధీ!
2)
ఉ //
జ్ఞానముఁబెంచుమా జనని శారద !భారతి! మానసంబునన్
గానను దారినీదుపద కంజము చేరగ జ్ఞానహీననై
తేనెలు చిందుమాటలనుఁదేలికగాఁ బ్రతి పద్యమందునన్
దానము సేయరాగద సుధారస ధారలు జారునట్లుగన్
3)సీ।।
కలువగన్నులజూడ కలిగెను మోదంబు
మోముచంద్రునిజూచి మురిసిపోతి
అరుణాధరపుకాంతి కానంద మొందితి
ముక్కెర వెలుగుకు చొక్కుగలిగె
కోటీర కాంతులు కమనీయ మమ్మరో
కళలకు స్రష్టవు కర్త పత్ని
వల్లకిఁజూచి వివశురాల నై తిని
సౌందర్య రాసివి శారదాంబ
ఆ.వె//
వేధ పత్ని వాణి వేవేల దండాలు
బుద్ధి విద్య నొసగి బ్రోవు మమ్మ
నుడికడలివి నిన్ను నుతియింతు నిరతము
బిడ్డ లందరికిని విద్య నిమ్ము !
(వేధ .. బ్రహ్మ)
4)కం//
సంగీతామృత వర్షిణి
భృంగివలెమనంబుదిరిగె ప్రీతిగ నీకై
పొంగెను హర్షము గంగై
సింగిణి వికసించెనాదు చిత్తములోనన్ !
( సింగిణి - హరివిల్లు )
5)కం //
మూలా నక్షత్ర మునన్
మాలాధరి జన్మనొందె మహత్తు జూపన్
చేలము తుషార ధవళము
కేలున కలదొక్కచిలుక క్రీడించుటకై
6)చం //
సలలితరాగ మొల్కగలసప్తనుదాల్చి విరాజమానయై
విలసిత హంసవాహనపుబెట్టిద మొప్పగ లచ్చికోడలా
నలువకుచెంతజేరి పతి నాలుగుమోము లముద్దు జేయగా
కలుగును గాక సౌఖ్యములు కామితముల్ సమకూరు నిత్తరిన్ !
(సప్త .. వీణ )
7)కం//
పుస్తక పాణీ వాణీ
నిస్తుల విజ్ఞాన రాసి నీరజ నయనా
మస్తకమునందు తెలివిని
వ్యస్తము గానీయకమ్మ పల్కులబోటీ !
➿➿➿➿➿🌺➿➿➿➿➿
ఉమాదేవి జంధ్యాల
చిత్రకారులు పొన్నాడ మూర్తిగారికి కృతజ్ఞతలు 🙏

పొన్నాడ కుమార్ - రచయిత, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

 కీ. శే. పొన్నాడ కుమార్ గారు నాకు స్వయానా పినతండ్రి.  కుమార్ గారు గొప్ప రచయిత, నటులు, గాయకులు కూడా. వీరితో నా అనుబంధం మరువరానిది. నా చిన్నతన...