16, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

Ponnada Sketches @ Drawings: Dilip Kumar - Pencil sketch

Ponnada Sketches @ Drawings: Dilip Kumar - Pencil sketch

Dilip Kumar, the living legend of Hindi cinema, a veteran actor, is my most favourite hero of Hindi cinema. He has been admitted to a hospital in Mumbai complaining of chest pain. I wish him a speedy recovery.

కనులు కనులు ఊసులాడే

🌹 కనులు కనులే ఊసులాడే కాముడేదో చేసెనే       మనసుపొరలో అలజడేదో  తీపిగాయం చేసెనే   🌹 పలుకు వినకే క్షణము యుగమై వేచిచూసే మౌనమే       దరికిచేరగ...