1, మార్చి 2023, బుధవారం

అన్నమయ్య కీర్తన : మాయామానుష మహిమ ఇది ఏ యెడ నీతని ఈశ్వరుడు

 అన్నమయ్య కీర్తన : మాయామానుష మహిమ ఇది ఏ యెడ నీతని ఈశ్వరుడుమాయామానుషమహిమ ఇది
ఏయెడ నీతని ఈశ్వరుడు !!
మొదట యశోదకు ముద్దులబాలుడు
అదె మునులకు బరమాత్ముడు
మది గోపికలకు మన్మధమన్మధు
డెదుటనె తిరిగీ నీశ్వరుడు !!
గోపబాలుడు గొల్లడు నాడే
చేపట్టెను లక్ష్మికి మగడు
కోపపుటసురులకు మృత్యు వీతడు
ఏపున మెరసీ నీశ్వరుడు !!
పాండవులకు దా బావయు మరదియు
వొండొకవసుదేవునికొడుకు
అండనె శ్రీవేంకటాద్రికి గృష్ణుడు
ఇందుల ముంగిళ్ళ నీశ్వరుడు
భావమాధుర్యం: సౌజన్యం : శ్రీ అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
పెదతిరుమలయ్య వినిపిస్తున్న శ్రీకృష్ణామృతాన్ని తనివితీర గ్రోలండి. ఈ అవతారము మాయామానిష మహిమను చూపిన అవతారం. ఏ విధంగా చూచినా ఈతడు ఈశ్వరుడు కాక మరెవ్వరు?
యశోద దృష్టిలో ఈయన ముద్దులొలికే బాలుడు. అదే మునీశ్వరులపాలిట పరబ్రహ్మమూ ఈతడే. మరులుగొన్న గోపికలకు మన్మధుని మించిన మన్మధుడు. మరి భక్తకోటికి ఎదుటనే తిరుగాడిన ఈశ్వరుడు. రేపల్లెలోని గోపబాలురకు తమతో ఆటలాడిన గొల్లపిల్లవాడు. లక్ష్మీదేవి అవతారమైన రుక్మిణిని చేపట్టిన వుద్ధుండుడు. కోపముతో తననే చంపవచ్చిన తృణావర్తునివంటి అసురులపాలిటి మృత్యువు ఇతడే.
అదృష్టవంతులైన పుణ్యాత్ములకు మ్ముక్తినొసగిన ఈశ్వరుడు ఇతడే. పాండవులలో తనకంటె చిన్నవారికి బావ, తనకంటే పెద్దవారికి మరిది ఇతడే. అదృష్టవంతులైన పుణ్యాత్ములకు ముక్తినొసగిన ఈశ్వరుడు ఇతడే. పాండవులలో తనకంటే చిన్నవారికి బావ. తనకంటే పెద్దవారికి మరిది ఈతడే. వసుదేవుని కన్నకొడుకు. ఈ శ్రీవేంకటాద్రి వెలసిన కృష్ణుడు ఈ దేవదేవుడే. భక్తకోటి ఇండ్లముందు తిరుగాడే ఈశ్వరుదు ఇతగాడే.
చిత్రం : Pvr Murty

కామెంట్‌లు లేవు:

Iravati Karve - Anthropoligist - charcoal pencil sketch

My charcoal pencil sketch of Iravati Karve Irawati Karve was a pioneering Indian sociologist, anthropologist, educationist and writer from M...