4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

మదిగదిలో వలపు రేపి మౌనిలాగ మరలిపోకు


 🌹ముషాయిరా గజల్🌹

               @@**@@


మదిగదిలో వలపు రేపి మౌనిలాగ మరలిపోకు! 

గుబులు బుగులు తోడునిచ్చి వింతగ నను వీడిపోకు!


కనులెందుకు భారమాయె, కలత నలక రాలిపోదె

ఓ మానిస పదేపదే తపనల దరి కుమిలిపోకు!


చిత్తడిమడి మనసంతా, చిన్నబోయి చివికి పోయె

కమ్ముకున్న కారుమబ్బు కసిదీరా కురిసిపోకు!


తిరిగి రాని కాలమింక నిలదీసే వగపేలని

నన్ను నాకు మిగల్చనీ స్నేహితమా మరచిపోకు!  


గుండెగోస తీరనిదే, ఎవరికెవరు చివరివరకు

రంగుహంగు జీవితమా క్రుంగిపోయి ఆగిపోకు !


గుప్పెడంత గుండెలోన అల్లుకున్న ఆత్మీయత 

తడిమిబోవు తరంగాల ఉప్పెనవై ముంచిపోకు!


జ్ఞాపకాల సమాధిపై నిదురించకు చెంగలువా

చిలకరించు తలపులతో చిరునగవా వీగిపోకు!


✍️...#పద్మజ_చెంగల్వల


PC : Pvr Murty garu

కనులు కనులు ఊసులాడే

🌹 కనులు కనులే ఊసులాడే కాముడేదో చేసెనే       మనసుపొరలో అలజడేదో  తీపిగాయం చేసెనే   🌹 పలుకు వినకే క్షణము యుగమై వేచిచూసే మౌనమే       దరికిచేరగ...