19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

కనులు కనులు ఊసులాడే
🌹 కనులు కనులే ఊసులాడే కాముడేదో చేసెనే 
     మనసుపొరలో అలజడేదో  తీపిగాయం చేసెనే  

🌹 పలుకు వినకే క్షణము యుగమై వేచిచూసే మౌనమే 
     దరికిచేరగ  కనులుమెరిసీ కోరికేదో మెదిలెనే   

🌹మనసులోనా బొమ్మనీదే గీసి కనులే నవ్వేనే 
     నిముసమైనా కానరాకా కంటినీరే కురిసెనే    

🌹వలపుచూపి మాయమైతే ఓపలేనుర  ప్రియతమ
    నీవువచ్చే దారిగాచీ వెతికి కనులే అలసెనే   

🌹 ప్రణయగాథ అతిశయమ్మని నమ్మలేదుగ ఎప్పుడూ 
     కోరుకుంటే  వలపు ఊబే మునుగుతుంటే తెలిసేనే 

🌹 ప్రేమలోనే  శక్తివుందా క్షమాగుణమే నేర్పగ 
      దక్కలేదనీ చింతవలదని ఆశతోనే నిలచెనే    
  
🌹వలపు చివురే మరలవేసి నీరాకతో పూసెనే 
     మిన్నునంటే సంతసాలే నిన్నేవరమై పొందెనే
 

కనులు కనులు ఊసులాడే

🌹 కనులు కనులే ఊసులాడే కాముడేదో చేసెనే       మనసుపొరలో అలజడేదో  తీపిగాయం చేసెనే   🌹 పలుకు వినకే క్షణము యుగమై వేచిచూసే మౌనమే       దరికిచేరగ...