24, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

చక్రమా హరి చక్రమా వక్రమైన దనజుల వక్కలించవో - అన్నమయ్య కీర్తనచక్రమా హరి చక్రమా
వక్రమైన దనుజుల వక్కలించవో

చుట్టి చుట్టి పాతాళము చొచ్చి హిరణ్యాక్షుని
చట్టలు చీరిన ఓ చక్రమా
పట్టిన శ్రీహరి చేత పాయక ఈ జగములు
ఒట్టుకొని కావ గదవొ ఓ చక్రమా

పానుకొని దనుజుల బలు కిరీట మణుల
సానల దీరిన ఓ చక్రమా
నానా జీవముల ప్రాణములు గాచి ధర్మ-
మూని నిలువ గదవో ఓ చక్రమా

వెఱచి బ్రహ్మాదులు వేద మంత్రముల నీ
వుఱుట్లు కొనియాడే రో చక్రమా
అఱిముఱి తిరు వేంకటాద్రీశు వీధుల
ఒఱవుల మెఱయుదువో చక్రమా

ఓ చక్రమా ! చుట్టి చుట్టి పాతాళములోకి చొచ్చి  హిరణ్యకశిపుని తమ్ముడయిన  హిరణ్యాక్షుని చుట్టి ఛుట్టి అతను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి నిన్ను ధరించిన యజ్ఞవరాహమూర్తితో సహా పాతళములోపలికి వెళ్ళి స్వామిచే ప్రయోగింపబడి హరణ్యాక్షుని చట్టలు చీర్చావు (చంపావు). నిన్ను పట్టుకొన్న మా శ్రీహరి చేతిని విడువక, ఒట్టు పెట్టుకొన్నట్లుగా ఈ లోకానంతటిని రక్షించు. 

ఓ చక్రమా ! పూనుకొని ఈ రాక్షసుల కిరీటములలో ఉన్న మణులలోని మెరుగులు నువ్వు తెచ్చుకున్నావు. (అనేకమంది రాక్షసులు చక్రముతో సంహరింపబడ్డారని భావం)

నీ తళతళలకు భయపడి బ్రహ్మాది దేవతలు నిన్ను శాంతింపచేయుటకు వేదమంత్రములతో నీ ఉరుటను (పరిభ్రమణములను) ఎప్పుడు కొనియాడుతుంటారు. ముందువెనుకలుగా తిరుగుతూ మా పవిత్రమైన వేంకటాచల వాసుని మాడ వీధులలో మెరుపులతో పోలికగా (ఒరవు) మెరుస్తుంటావు. 

భావం సౌజన్యం : డా.  తాడేపల్లి పతంజలి గారు 

కామెంట్‌లు లేవు:

ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన

  ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !! వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు ...