8, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

పదవుల నొక ముద్దిడగా - కవి సామ్రాట్ కీ. శే. నోరి నరసింహ శాస్త్రి పద్యములు


 My Pencil sketch 


పెదవుల నొక ముద్దిడగా

సదయత నొప్పితివి మేలు సకియా, ఇదె నా

పెదవుల గదించి పెదవులు

వదలను పలవశత ప్రాణి వదలెడు దాకన్


వదలర పెదవులు వదలర,

సద మద మయితిని గదయ్యొ సామీ యపుడే

వదలితి నీ ముద్దుల కీ

పెదవుల, నిక వదలి బ్రదికి బ్రదికింపు ననున్ !


(కవి సామ్రాట్ కీ. శే. నోరి నరసింహ శాస్త్రి పద్యములు)

కామెంట్‌లు లేవు:

త్రిపురనేని గోపీచంద్

త్రిపురమేని గోపీచంద్ + charcoal pencil sketch  త్రిపురనేని  గోపీచంద్ (సెప్టెంబర్ 8, 1910 - నవంబర్ 2, 1962) సంపూర్ణ మానవతావాది, తెలుగు రచయిత,...