14, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

సఖియను వలచిన వలపులు మురిసెను చెలియను తలచిన సమయము మురిసెను - గజల్


 నా చిత్రానికి మిత్రుడు శ్రీ RVSS Srinivas రచించిన గజల్

సర్వలఘువుల గజల్

సఖియను వలచిన వలపులు మురిసెను
చెలియను తలచిన సమయము మురిసెను
రజతపు గొలుసుల రవళులు మధురము
పదములు కదలిన పథములు మురిసెను
పెదవులు విసిరిన నగవులు తగిలెను
పరిమళసుమముల హృదయము మురిసెను
కనుకలి వదిలెను వెలుగుల ములుకులు
తగిలిన తిమిరపు నయనము మురిసెను
చెలియకు తెలియును వలపులదొరనని
తనువులు కలిసిన క్షణములు మురిసెను
అడుగుల సడివిని వెడలెను విరహము
ప్రియసఖి చొరవకు ప్రణయము మురిసెను
పికముల స్వరములు చెలియకు వరములు
ప్రియసతి పలికిన శ్రవణము మురిసెను.
ప్రణయని అలుకల విడుపులు తరుగవు.
కలహము తొలగిన సరసము మురిసెను
తెలిసెను మదనుని శరముల బలములు
తనువులు అలసిన తడిపము మురిసెను
...
గజల్ శిరోమణి ఆర్ వీ ఎస్ ఎస్ శ్రీనివాస్
9425012468.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన

  ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !! వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు ...