13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

గణపతి నవరాత్రులు - పద్యసుమాలు

 

గణపతి నవరాత్రులు సందర్భంగా నా చిత్రానికి డా. ఉమాదేవి జంధ్యాల గారు అందించిన పద్య సుమాలు.

1)ఉ॥
శ్రీయని సింధురాననుని చిత్తమునందున నిల్పికార్యముల్
జేయ జయంబుగల్గునని సిద్ధివినాయక!యెల్లరీభువిన్
నీయరుదైనరూపమును నెమ్మిభజింపగ భాద్రమందునన్
శ్రేయమొసంగి స్వామి! గుణ శీలము లిత్తువు భక్తకోటికిన్ !
 

2)
మ ॥
సరినీకెవ్వరొసంగగా వరములన్ సామాన్య సంసారికిన్
గరికన్ బెట్టిన సంతసించి మిగులన్ గైకొందు వుండ్రాళ్ళు నీ
గరుణాపూరిత మైనదృక్కులు వినా కల్మేది లోకంబులో !
వరదా! భారము నీదియంచు దల నీ పాదంబుపైనుంచితిన్ !

 

కామెంట్‌లు లేవు:

గణపతి నవరాత్రులు - వాణీ గణపతి / లక్ష్మీ గణపతి / శక్తి గణపతి

గణపతి నవరాత్రులు సందర్భంగా నా చిత్రం. పద్యాలు/భావం సౌజన్యం డా. Umadevi Prasadarao Jandhyala గారు ~~~~~~~~~~ వాణీ గణపతి/ లక్ష్మీ గణపతి/ శక...